top of page
 • AGM Danışmanlık

2021 Yılı Verilerine Göre VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu Süresi


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) 2021 yılı verilerine göre belirlenen şartları taşıyan işletmelerin, veri sorumlularının “Veri Sorumluları Sicili”ne (VERBİS) kayıt süreleri 30.05.2022 tarihinde sona erecektir. 1- 2021 Verilerine Göre VERBİS’e Kayıt Şartları:


 • 2021 yılı 12 ayın 7 ayında çalışan sayısı 50’den fazla ise 30.01.2022 tarihinde,


 • 2021 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü “VERBİS” 30.05.2022 tarihinde dolmaktadır.


2- Çalışan Sayısının Tespiti:


 • Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir.


 • Ayrıca söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir.


 • Dernek, Vakıf veya Sendikaya ait İktisadi işletmenin sicile kayı şartlarından olan yıllık 50 çalışan sayısının tespiti için tamamlanmış bir önceki yıl kayıtlarına bakılır. İlk defa kurulan İktisadi İşletmenin yıllık çalışan sayısının tespiti için de o yılın bitmesi ve biten yılın sayılarına göre işlem yapılması esastır.


 • Buna göre, bir veri sorumlusu 2021 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin en az 7 sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması halinde kayıt yükümlülüğü 31.01.2022 tarihinde başlamış olacaktır.


3- Mali Bilanço Toplamının Tespiti:


 • Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. • Buna göre 2021 yılı veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan “aktif” bölümündeki toplam rakam 25 milyon TL üzeri ise 30.05.2022 tarihine kadar VERBİS’e kayıt zorunludur.


4- VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu ve Şekli:


 • 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereği Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. • Önceki hal ve durumuna göre kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan ve sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları, yükümlülük altına girmelerini müteakip 30 gün içerisinde Sicile kaydolmak zorundadır. • Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak ve gerekçesini belirtmek şartıyla, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Kurumdan ek süre talep edebileceklerdir. • Kişisel Verileri Koruma Kurumu bahse konu talep sahiplerine bir defaya mahsus olmak ve her halde 30 günü geçmemek üzere ek süre verebilmektedir. • Söz konusu kayıt işlemleri için; Kişisel Verileri Korumu Kurumu’nun VERBİS-Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/DataResponsible/Register) Yurtiçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi – Yurtdışında Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi – Kamu Kurumu gibi seçeneklerden birisi seçilmek suretiyle, sistem üzerinden gelecek “Başvuru Formu”nun doldurularak onaylanması, ayrıca doldurulan Başvuru Formunun ıslak imzalı ve kaşeli veya mühürlü şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına (Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No: 4 Balgat / Çankaya / ANKARA) posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. • Sistem üzerinden oluşturulan formla beraber kullanıcı kodu ve parolası alındıktan sonra, alınan bu şifrelerle VERBİS sistemi üzerinden veri sorumluları siciline kayıt olunabilmektedir.


5- Getirilen Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Uygulanabilecek Müeyyide:


 • Kurum tarafından getirilen; Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlanmıştır. • Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “(ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü ile aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.” hükmü gereği Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kurul tarafından re’sen idari yaptırım uygulanabilecektir.


8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page